Classroom of Storytellers

บทที่ ๒

๒ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ จักรวาลของการแบ่งปัน โดย วริศ ลิขิตอนุสรณ์ และ ธีรภัทร รื่นศิริ

เราจะโอบกอดโลกทั้งใบไว้ได้อย่างไรในเรื่องเล่า? เราจะสื่อสารในสิ่งที่เกินกว่าขอบเขตสัมผัสของเราได้อย่างไรด้วยสัมผัวของเราเอง? แนวคิดพื้นฐานเรื่องการแบ่งปันจะช่วยในการสื่อสารได้อย่างไร?

๑๖:๓๐-๑๘:๓๐ ภาคปฏิบัติของบทเรียน

๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ สรุปและขมวดประเด็นของวัน

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่