Classroom of Storytellers

บทที่ ๔

ไล่เลาะเรียบเรียงใหม่ในความสัมพันธ์อัน [ไม่] เท่าเทียมกันของมนุษย์และสิ่งอื่น

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ สถานะความสัมพันธ์คลุมเครือ: ความสับสนของป้ายชื่อในโลกแห่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน โดย วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

ชวนพูดคุยเรื่องธรรมชาติของการชอบ “ตราหน้า” หรือ “ติดป้ายชื่อ” ให้มนุษย์ว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้พวกนู้น พวกเราหรือพวกเขา ทั้งทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓:๐๐-๑๙:๐๐ หลักสูตรจากป่า โดย พูจิตา กูฮา และ อภิจันทร์ คุปตะ

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

หลักสูตรจากป่าเสนอการ “สลายความเป็นมนุษย์” เพื่อหันเหทิศทางหรือปรับเข้าสู่ภาวะของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ผ่านทางกระบวนการฟัง และการทำงานกับ อานนท์ ไชยแสนสุข ศิลปินที่ทำงานกับคลื่นไฟฟ้า สสาร และร่างกาย เพื่อปรับเข้าหามิติทางเสียงที่อาจถูกมองข้ามในชีวิตประจำวัแะทำความเข้าใจว่าเราดำรงอยู่ในวงจรนี้อย่างไร

๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓:๐๐ ๑๖:๐๐ อ่าน “โลกแห่งผู้คน” โดย จักรกริช สิงขมณี และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

TCDC ห้องออดิทอเรียม เอ

ในขณะที่สังคมตะวันตกสมัยใหม่มีมุมมองแบบยึดคู่ตรงข้ามระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม และระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวกับการสิ้นสุดของโลก ซึ่งมีความหมายเฉพาะถึงอวสานของมนุษย์ แต่อเมริกันอินเดียนกลับมองแตกต่างไป พวกเขามองว่าทั้งสัตว์ พืช และมนุษย์ต่างก็มีความเป็นมนุษย์

วิทยากรทั้งสองแบ่งการอภิปรายเป็นสองช่วง ช่วงแรกชี้ให้เห็นที่มาและนัยสำคัญของแนวคิด Ontological Turn ในงานนักมานุษยวิทยาอเมซอนร่วมสมัย ช่องที่สองจะมุ่งเน้นการอธิบาย พัฒนาข้อเสนอและข้อถกเถียงที่อยู่ในบทความ “โลกแห่งผู้คน”